Waarden en normen

Het thema “Waarden en Normen” staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Dat is niet voor niets. In alle geledingen van de samenleving bestaat er een zekere mate van onvrede over een verruwing van omgangsvormen en normoverschrijdend “Gedrag”.
Haarlemse Korfbal Club Aurora spreekt zich nadrukkelijk uit voor een helder verenigingsbeleid dat gericht is op het bevorderen van wederzijds respect en begrip. Concreet betekent dit dat HKC Aurora alles in het werk zal stellen om te komen tot naleving van het vastgestelde verenigingsbeleid en zich verplicht elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld, diefstal en vernieling, (seksuele) intimidatie, discriminatie, (macht)misbruik, pesterijen op en rondom het korfbalveld te veroordelen en waar nodig tevens passende maatregelen ten uitvoer te brengen. Ook richting niet-leden, alsmede bij misdragingen bij bezoek aan andere verenigingen, zal HKC Aurora daar waar noodzakelijk handelend optreden.

HKC Aurora zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen (hebben) tegenover de scheidsrechter, de bezoekende vereniging en/of HKC Aurora, verbaal of fysiek. De duur van het toegangsverbod zal afhangen van de aard van de misdraging. Bij ernstige misdragingen zal inschakeling van de politie worden overwogen. Nadrukkelijk spreekt HKC Aurora zich uit, dat zij het treffen van maatregelen jegens een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.
Bij HKC Aurora moet je je veilig kunnen voelen!!!

Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is.
Zeker niet normaal is:

 • Discriminatie
 • Pesten
 • Machtsmisbruik
 • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
 • Diefstal
 • Drugsgebruik op het korfbalterrein

HKC Aurora is een vereniging met leden in alle leeftijdsklassen. We hebben het als vereniging goed met elkaar en het komt zelden voor dat er een wanklank is of dat er ingegrepen moet worden doordat er ongewenst gedrag wordt getoond.

Toch is het belangrijk om als vereniging regels te hebben zodat het voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt van leden (en hun ouders/verzorgers en supporters). Dat geeft houvast en daarmee ook de kaders waarop je elkaar kunt aanspreken. Hierna lees je wat er van je verwacht wordt en wat je zelf kunt bijdragen aan het goed blijven functioneren van onze club.

Een van de methodes om ongewenst gedrag te voorkomen, is het opstellen van gedragscodes. Dat zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels al bekend zijn, maar met het groeien van de club af en toe in de verdrukking raken. Door deze ongeschreven regels in codes vast te leggen en aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken, weet je welke normen (regels) er gelden. Dan is ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is.

We hebben als club normen opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Hierna staan ze op een rijtje, gegroepeerd naar doelgroep.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Samen zijn we Aurora. We gaan met respect met elkaar om en zorgen er met elkaar voor dat het leuk blijft.
Wordt er een beroep op je gedaan om te helpen, dat geef je er gehoor aan. We zijn een vrijwilligersorganisatie die alleen maar kan functioneren als iedereen meedoet, ook bij de vervelende klusjes.
Veel taken worden door bestuur en commissies uitgevoerd. Maar er zijn er ook waarvoor je aangewezen wordt. Ben je ingedeeld voor een klus (schoonmaken e.d.)? Dan ben je er op de aangegeven tijd en voer je de taak die aan je toebedeeld is uit.

Spelers in het veld

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Speel volgens de afgesproken wedstrijdregels
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter (als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later!).
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 • Vier een overwinning met respect voor je tegenstander en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of het bestuur.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Toeschouwers aan de lijn

 • Denk eraan dat de sporter voor zijn eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De sporter doet dit niet voor jouw vermaak
 • Gedraag je. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn
 • Maak een sporter en scheidsrechter nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter
 • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden en beslissingen van de scheidsrechter te respecteren
 • Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen

Trainers / Coaches / Aanvoerders

 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben
 • Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Bedenk dat (jeugdige) sporters voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook
 • Schreeuw niet en maak de spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen
 • Ontwikkel teamrespect voor de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer/coach van de tegenstander
 • Sporters hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is
 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler we! of niet kan spelen

Clubscheidsrechters

 • Je vertegenwoordigt HKC Aurora in het veld, wees je daarom bewust van je eigen gedrag
 • Draag het speciale shirt als je een wedstrijd leidt
 • Wees beslist, blijf onpartijdig en objectief bij het nemen van beslissingen
 • Laat je niet beïnvloeden door zogenaamde supporters aan de lijn en blijf beleefd
 • Spreek bij jeugdwedstrijden de coaches – en bij seniorenwedstrijden de aanvoerders aan op ongewenst gedrag van spelers en supporters
 • Gebruik je gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen
 • Geen woorden maar daden: Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld je gedrag sportief is
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor sportief spel
 • Zorg ervoor dat je op de hoogte bent en blijft van de spelregels

Ouders en verzorgers

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van hem of haar in twijfel
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen
 • Erken de waarde en het belang van de trainers en coaches. Het zijn allemaal vrijwilligers die hun tijd en kennis geven om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken

Nieuws

20 mrt 2020

Vandaag is Aurora jarig

11 nov 2019

Trainingsuren Senioren zaal

11 nov 2019

Wedstrijdprogramma zaal

Sponsors

MostWare
Straver
KMS
Cafeschoten
Allround Logistiek
Vanlieshoutenco
Draadinternetprojecten
TonChase
Schadenet
CantonExpress
Duba
Renewi
Huijgsport
Sama

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.